Ifargan Guddataa

Humanity is greater than any religion!!

www.ifargangudeta.simplesite.com

Baga nagaan gara Burqaa aartii dhuftan.

www.ifargangudeta.simplesite.com marsariitii aartii isin jaalattanidha. Asoosamaawwan, walaloowwan, jechoota hayyootaa, barreeffamoota saayikooloojii sammuu namaa boqochiisan, nama barsiisanii fi nama maalalchiisan hunda of keessaa qaba. koottaa olseenaa dhamdhamaa. Anaa dhufu!! [ Ifargan Guddataa(Alex)]

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Jechoota Ifargan(Alex)

1) Bara nama GARRAAMII dhaan namoonni GOWWAA jedhaniin keessa jirra. kanaafuu gowwaa jedhamuu dhabuuf....? (Alex)

 

2) Waanti ati faayidaa argachuuf hojjettu tokko nama kan biraarratti kan dhiibbaa qabu yoo ta'ee argamew fi faayidaa kee sana aarsaa gochuu yoo dandeesse ati NAMA GAARII jedhamta.(Alex)

 

3) Namni herreega "Obsa+obsa+obsa+obsa+obsa+obsa+...+obsa=Milkaa'umsa" kana hojjetee hojiin agarsiise NAMA BAAY'EE JABAA dha.(Alex)

 

4) Namoonni kabajaaf gatii hin laanne addunyaa kanarra hedduutu jiru. Kanaaf nama kabaja fedhu qofaaf kabaja laachuun OF KABAJUU jedhama. Sababni isaas Namoonni kabaja akka GABBARSA/SODAA tti ilaalan waan jiraniif.(Alex)

 

5) Yoo nama jabaa ta'uu barbaadde jireenya kophaatti gammaduu bari.(Alex)

 

6) Namoonni baayyeen sababii kophaa ta'aniif mukaa'u;Ani garuu nama Mukaa'aa waliin jiraachuutu na mukeessa(Ifargan Gudeta,Alex)

 

7) "Talking behind over others and disregard others is smartness and ability for those who have little knowledge and even don't know as they don't know." --- Ifargan Gudeta(Alex)

 

8. "If you are brilliant and smart enough and someone left you, dear sister/brother don't worry, He/She disregarded and left an expensive gift of god" hahaha mugabe style... --- Ifargan Gudeta(Alex)

 

9. "If all people ignored you - stay being strong, If you lack any help - stay being strong, If you seen no challenge - stay being strong : finally if you succeed, your history will stay become the the best teacher." --- Ifargan Gudeta(Alex)

 

10) "Evertyhing have an if-else structure in real life. But you call it 'impossible thing' when you forgot implementing the else part!" (Alex)

HALF - LIFE VIDEO

Computer Science Students @Haramaya University. 3rd year, 2011/2018